Huurprijsherziening - Balans voor huurder en verhuurder

Voor het aanpassen van de huurprijs voor een bedrijfsruimte zoals winkels en horeca bestaat een vaste procedure. Deze procedure van huurprijsherziening (ook wel 303 procedure genoemd) kan worden opgestart door zowel de huurder of verhuurder en tussenkomst van een rechter is niet per definitie noodzakelijk.

Uiteindelijk wordt de huurprijs voor een periode van 5 jaar opnieuw vastgesteld. Een opnieuw vastgestelde huurprijs geeft voordelen en duidelijkheid.

303 procedure en huurprijsherziening

Huurprijsherzieningsprocedure : uitgebreid

Bij verhuur van bedrijfsruimte, dit zijn o.a. winkels en horeca,  hebben partijen de mogelijkheid om de overeengekomen huurprijs aan te passen. Deze aanpassing van de in de huurovereenkomst vastgestelde huurprijs wordt een huurprijsherziening genoemd. Een huurprijsherziening is een procedure die is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek 7 artikel 303 en verder.

Voor Wie?

Een procedure opstarten voor huurprijsherziening is zowel mogelijk voor een huurder als de verhuurder van een bedrijfspand. De gedachte achter de huurprijsherziening is dat de huurprijs wordt aangepast naar een niveau dat vergelijkbaar is met de marktsituatie ter plaatse.

Hoe werkt het? Procedure in 2 delen

Een procedure voor huurprijsherziening bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de procedure is zonder tussenkomst van een rechter. Doel van het eerste deel in de procedure is om partijen zoveel mogelijk tot een nieuwe huurprijs te laten komen. Als partijen er dus met behulp van een deskundige uitkomen kan de huurprijs opnieuw worden vastgesteld.


De belangrijkste vraag is dus hoe de marktsituatie ter plaatse wordt bepaald?


Om duidelijkheid te krijgen over deze marktsituatie kunnen partijen, al dan niet in gezamenlijk overleg, een deskundige taxateur aanwijzen. Ook is het mogelijk dat beide partijen ieder een deskundige aanwijzen die op hun beurt een derde deskundige aanwijzen.

De rol van de deskundige(n) is om op basis van marktinformatie verschillende transacties te analyseren. Aan de hand van een gestandaardiseerde taxatie-methode wordt vervolgens bepaald wat op dat moment de actuele marktprijs per vierkante meter is. Vervolgens wordt hiermee de huurprijs voor de betreffende bedrijfsruimte vastgesteld.

Huurprijsherziening procedure deel 2: gang naar de rechter

In het tweede deel van de huurprijsherzieningsprocedure kunnen partijen verzoeken aan de rechter om de huurprijs dan te laten vaststellen. De rechter zal pas aan dit verzoek gehoor geven als partijen zich eerst door een deskundige hebben laten informeren.

Hoewel een rechter niet gebonden is aan een deskundigenadvies heeft een dergelijk advies wel gewicht. Als het advies voldoet aan de eisen zal een rechter hier zeker rekening mee houden. Vervolgens wordt de huurprijs voor de komende 5 jaar vastgesteld door de rechter.

Als NRVT – taxateur zijn wij in staat om ten behoeve van een dergelijke procedure gecertificeerde taxaties te leveren.  Een rapport volgens de normen van het NRVT voldoet aan de eisen die worden gesteld.


let op: deel 2 van de procedure kan dus pas aanvangen als deel 1 is doorlopen


Wanneer kan ik de huur laten aanpassen?

Formeel is een een huuraanpassing via een huurprijsherzieningsprocedure alleen mogelijk op bepaalde momenten. Bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd is dat na afloop van die periode òf bij onbepaalde tijd 5 jaar nadat de huurprijs voor het laatst is vastgesteld. In theorie is tussentijdse herziening met wederzijdse instemming ook mogelijk. Vaak zal er in dergelijke situatie sprake zijn van een aangepaste (lagere huur) maar dan gedurende een nieuw overeen te komen huurperiode.

Hoe dan ook is het zinvol om de mogelijkheden te onderzoeken. In ieder geval zou dan bepaald kunnen worden per wanneer er op basis van de huurovereenkomst sprake zou kunnen zijn van een aanpassing. Een nieuwe huurprijs wordt meestal vaak voor een langere periode vastgesteld. Naast het financiële aspect geeft een nieuwe, marktconforme huurprijs ook stabiliteit en zekerheid.

Hoe nu verder?

Als NRVT-taxateur kunnen wij zowel huurders als verhuurders een deskundig advies bieden over een marktconforme huurprijs. Uiteraard zijn wij graag bereid om u de mogelijkheden van een procedure nader toe te lichten. Geheel vrijblijvend kunnen wij analyseren of het opstarten van de procedure zin heeft.